Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Članki:
17.06 - 31.08.2019
Poletno branje in vrečke poletnega branja
01.07 - 31.08.2019
Izposojna razstava
01.07 - 31.08.2019
Poletna razigranost
01.07 - 31.08.2019
Zvone A. Čebul, zbiratelj: V poletu skozi Šoštanj
01.07 - 31.08.2019
Poletno branje

 Športne prireditve
17.08 - 24.08.2019
[planinstvo] Planinski tabor za osnovnošolce ČEZSOČA 2019
25.08.2019
[planinstvo] Planinska tura Kamniška Bistrica (600m) - Kalška gora (2047m)
25.08.2019
[planinstvo] Planinski izlet Kamniška Bistrica (600m) - Orglice (870m)
26.08 - 26.08.2019
[košarka] POLETNI KOĹ ARKARSKI TABOR Ĺ OĹ TANJ 2019
09.09 - 13.09.2019
[planinstvo] Planinski tabor za odrasle: Dolomiti (Italija)

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Muzej usnjarstva Šoštanj
Stojan Špegel
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

Ponudba za nakup stavbe bivše Kovinotehne v Šoštanju
23.04.2004, Tjaša Rehar, 2999 ogledov, 0 komentarjev 

Občina Šoštanj  objavlja na podlagi 16. člena Statuta občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj št. 10/2000), sklepa sveta občine Šoštanj in Komisije za vodenje in nadziranje postopkov o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem občine z dne 07.04.2004  na podlagi  40. člena Uredbe o pridobivanju,  razpolaganju in upravljanju s premoženjem države in občin (Uradni list RS št. 12/3),


JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnine


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja pon: Občina Šoštanj, Trg svobode 12 , 3325 Šoštanj,  telefon 03/89 84 300, fax 03/ 89 84 333

 2. Opis predmeta prodaje

a) poslovno stanovanjska stavba z dvoriščem v skupni izmeri 301 m2, ki stoji na zemljišču parc. št. 1060/2, vpisana v vložku 300 v k.o. Šoštanj  (Objekt Trg svobode 3 v Šoštanju - BIVŠA KOVINOTEHNA) Nepremičnina predstavlja večji dvo etažen prazen poslovno-stanovanjski objekt v mestnem jedru,  ki ga bo treba obnoviti. Kupec bo moral pri obnovi ali nadomestni gradnji upoštevati določila UN Šoštanj  ki velja za to območje, z obnovitvenimi deli ali nadomestno gradnjo pa pričeti najkasneje v roku dveh let od podpisa kupoprodajne pogodbe in vsaj zunanjost objekta urediti najkasneje v roku štirih let od podpisa pogodbe sicer se pogodba razveljavi, kupnina pa vrne  v nominalnem znesku brez obresti.  V primeru, da kupec z obnovitvenimi deli ne bo pričel v navedenem roku  in bo želel nepremičnino prodati, si prodajalec pridržuje predkupno pravico. V primeru, da prodajalec ne bo uveljavljal predkupne pravice, lahko kupec proda nepremičnino tretji osebi le pod pogoji, določenimi v tej točki.


3. Izklicna cena  za nepremičnino znaša:

-  pod točko a) 21.200.000,00 SIT,


4.  Pogoji razpisa in dokumenti, ki  morajo biti ponudbi priloženi:
 
a) Ponudbo lahko predložijo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije,  samostojni podjetniki, ter pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije. Ponudba mora vsebovati: ime in priimek oziroma ime pravne osebe in točen naslov, fotokopijo potrdila o državljanstvu RS za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, ponujeno ceno za nepremičnino, plačilne pogoje, dokazilo o plačilu varščine,  pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. V ponudbi mora biti naveden tudi predlog predvidene dejavnosti oziroma namembnost obnovljenega objekta in predvideni rok pričetka in zaključka obnoveobjekta.  Ponujena cena je lahko najmanj enaka ali višja od izhodiščne,  plačilni pogoji  pa le za prodajalca ugodnejši od določenih.
b) Nepremičnina se prodaja  v celoti po načelu “videno – kupljeno“.
c) Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
d) Interesenti morajo vplačati varščino v višini 10% izklicne  cene nepremičnine, ki jo dražijo na podračun EZR  Občine Šoštanj št. 01326-0100018560 s pripisom za javno  ponudbo do vključno 12.05.2004.
e)  Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa  o izbiri in plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
f) V  primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana varščina ne vrne. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu ponudniku  vračunal v kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnil v 15 dneh od dneva  odpiranja ponudb  brez obresti. 

5.   Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, z oznako »Javna ponudba za prodajo nepremičnin«  najkasneje do dne 12.05.2004 do 15. ure
  
6.  Javno odpiranje ponudb bo dne 12.05.2004 ob 16.uri, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj .

7. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.

8. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik bodo ponudniki, ki na odpiranju ne bodo prisotni , obveščeni v roku 8 dni po odpiranju. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri enakih ponudbah pa ponudnik, ki bo ponudi krajši rok obnove objekta.

9. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine.

10. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na zgoraj navedenem naslovu vsak  delovni dan med 10. in 12. uro na tel., 03 89 84 300, kontaktna oseba Sonja Novak. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

                                                                                                           Občina Šoštanj


 
 
Omenjene organizacije:
OBČINA ŠOŠTANJ
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -