Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
17.06 - 31.08.2019
Poletno branje in vrečke poletnega branja
01.07 - 31.08.2019
Izposojna razstava
01.07 - 31.08.2019
Poletna razigranost
01.07 - 31.08.2019
Zvone A. Čebul, zbiratelj: V poletu skozi Šoštanj
01.07 - 31.08.2019
Poletno branje

 Športne prireditve
17.08 - 24.08.2019
[planinstvo] Planinski tabor za osnovnošolce ČEZSOČA 2019
25.08.2019
[planinstvo] Planinska tura Kamniška Bistrica (600m) - Kalška gora (2047m)
25.08.2019
[planinstvo] Planinski izlet Kamni�ka Bistrica (600m) - Orglice (870m)
26.08 - 26.08.2019
[košarka] POLETNI KOĹ ARKARSKI TABOR Ĺ OĹ TANJ 2019
09.09 - 13.09.2019
[planinstvo] Planinski tabor za odrasle: Dolomiti (Italija)

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Muzej usnjarstva Šoštanj
Stojan Špegel
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

Pobuda za sklic ZBORA OBČANOV
17.12.2008 Franc Druks in Walter Kolar, 1597 ogledov, 0 komentarjev 
Franc Druks in Walter Kolar sta na odgovorne v imenu civilne družbe naslovila Pobudo za sklic zbora občanov občine Šoštanj in obrazložitev zahteve za pridobitev rente. Celotna vsebina dopisa je objavljena v nadaljevanju ...
 
POBUDA ZA SKLIC ZBORA OBČANOV OBČINE ŠOŠTANJ IN OBRAZLOŽITEV ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV RENTE

Pobudnika za sklic:
 • Franc Druks, Aškerčeva cesta 9
 • Walter Kolar, Prešernov trg 9
Z dopisom, z dne 2.december 2008 so ga. Mag. Vilma Fece (predsednica KS Šoštanj), g. Marjan Mevc (član sveta KS Šoštanj in član koordiacijskega odbora za spremljanje načrtovanja in izgradnje objektov TEŠ) in g. Darko Menih, profesor (župan občine Šoštanj), prejeli dopis, ZAHTEVO ZA SKLIC ZBORA OBČANOV. V ostalih točkah, pa vsebinske pripombe na dokumente za pridobitev okoljevartvenega soglasja za izgradnjo objektov TEŠ – Blok 6. Z vsebino te zahteve smo se 3. decembra 2008 v prostorih KS Šoštanj tudi sestali, kjer sta bila osebo seznanjena tudi predsednica KS Šoštanj in g. Mevc. Formalne podlage za posredovanje te zahteve so v statutu Občine Šoštanj, in sicer v prvem stavku zadnjega odstavka 77. člena tega statuta, ki se glasi: Svet Krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore občanov Krajevne skupnosti. V 81. členu pa statut določa opravila, ki jih občani opravijo na zboru občanov, in sicer med drugim v 7. alineji: Dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja Občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenskega okolja. V 8. alineji pa je navedeno: Oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih snovi.

Ob dejstvih, da že vrsto let ni bil slican zbor občanov in da gre pri izgradnji Bloka 6 TEŠ za pomembna vprašanja gospodarjenja s prostorom, oziroma za bistven poseg v prostor, s tem pa za bistvena  vprašanja življenjskega okolja. Tako smo prepričani, da je zahteva umestna in temeljena. Upravičeno pričakujemo, da bo predsednica Krajevne skupnosti Šoštanj  čimprej sklicala sejo sveta Krajevne skupnosti, da bo svet KS sprejel sklep o sklicu zbora občanov in da bo ta zbor ustrezno realiziran. Poleg tega, v skladu s kulturo medsebojnega komuniciranja pričakujemo, pisno obvestilo o odločitvi s strani KS Šoštanj in njene predsednice.

V IZOGIB DVOMOM IN DILEMAM
 1. Izgradnja Bloka 6 TEŠ je neobhodna nujnost, saj je Slovenija že sedaj odvisna od uvoza 52% vse energije, v okviru tega pa je 25% odvisnost uvoza električne energije. Zanesljivost tega je zelo rizična. Poleg tega je v Sloveniji premog edina trajna akumulacija energije. Z zaustavitvijo starih blokov v TEŠ, se potreba po Bloku 6 s strani oskrbe Slovenije z električno energijo še poveča.
 2. Stranski, vendar zelo pomemben učinek izgradnje Bloka 6, je ohranjanje delovnih mest v premogovniku in TEŠ, in s tem ohranjanje energetske dejavnosti v Šaleški dolini.
 3. Prostorsko bolj logična bi bila t.i. vzhodna varianta izgradnje Bloka 6, kar pomeni, da bi se objekti gradili v neposredni bližini Premogovnika Velenje, s čimer bi se odmaknili od mesta Šoštanj in bi s tem zmanjšali negativne okoljevarstvene vplive. Tako bi cello pridobili dodatne površine za razvoj mesta. Argument, da bi bili stroški za temeljenje novih objektov zaradi slabše geologije tal za investitorje višji pa je relativen.
 4. Dejstvo je, da je sedaj prevladala t.i. zahodna varianta izgradnje Bloka 6, kar pomeni, da se bodo objekti še bolj približali mestu Šoštanj. Oziroma, objekti bodo segli še bolj neposredno v samo mesto. To dejstvo zahteva od investitorja, da ima dovolj velik posluh že v fazi načrtovanja izgradnje, kot tudi kasneje, za potrebe prebivalcev mesta in za upravičene zahteve po takšnih rešitvah, ki zagotavljajo znosno sobivanje v prostoru.
 5. Omogočiti prebivalcem Šoštanja, da dobijo na zboru občanov neposredne informacije in odgovore na vprašanja in dileme v zvezi z načrtovanim rušenjem starih objektov in izgradnjo novih objektov TEŠ. Prav gotovo je to zahteva, ki izhaja iz demokratične civilizacijske kulture. Ažurno in odgovorno delo Koordinacijskega odbora za spremljanje načrtovanja in izgradnje objektov TEŠ, ki ga je ustanovil župan Občine Šoštanj in je civilno-družbeni organ, kar pa je garancija za kulturni dialog in učinkovito medsebojno komunikacijo.

Na ta način bomo najbolj učinkovito odpravili učinke vseh dezinformacij, ki so danes v prostoru in se nanašajo na prebivalce mesta Šoštanj. S tem vnašajo mednje dodatno slabo voljo, nezadovoljstvo in nezaupanje.
V vednost smo dokument poslali g. dr. Uroš Rotnik (direktor TEŠ), ga. Darja Medved (direktorica Občinske uprave Šoštanj) in vsem članom Koodinacijskega odbora za spremljanje načrtovanja in izgradnje objektov TEŠ.


Pripombe na dokumene za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo objektov TEŠ (termoenergetski Blok 6 z nazivno močjo na sponkah generatorja 600MW), ki so na vpogled javnosti
 • Obstaja dvom o objektivnosti izdelanega poročila o vplivih na okolje, zlasti v delu, v katerem  je avtor ERICo Velenje, saj ga naTEŠ vežejo ustanoviteljske, solastniške in siceršnje poslovne vezi. Predlagam, da Občina Šoštanj, pri neodvisni inštituciji, ki ima tudi sicer ustrezne reference, naroči vsebinsko revizijo poročila o vplivih na okolje.
 • V poročilih na vplivih na okolje je pomanjkljivo obdelan vpliv elektromagnetnega sevanja na zdravje ljudi, ki živimo v mestu Šoštanj in naselju Lokovica. Tudi sicer manjka celovita študija zdravstvenega stanja prebivalcev občine Šoštanj z vidika eventuelnih vplivov termoenergetskih objektov TEŠ na zdravje prebivalcev. Pri ustrezni inštitucijise naroči študija o zdravtvenem stanju prebivalcev občine Šoštanj in o s tem povezani problematiki predvsem z vidika vplivov elektromagnetnega sevanja elektroenergetskih naprav TEŠ na zdravje ljudi.
 • V poročilu o vplivih na okolje ni obdelano vprašanje osenčenost zaradi izjemno velikih gabarito načrtovanih energetskih objektov (posredno pa še  svojim izpustom dimnih par dodatno senčijo mesto). Osenčenost dela objektov  v mestu Šoštanj je v določenem letnem obdobju že sedaj prisotna in s tem problematična. Z načrtovanimi novimi objekti TEŠ, pa se pričakuje bistveno povečanje osenčenosti objektov v mestu in s tem dodaten nasilen poseg v pogoje za življenje prebivalcev. Pravica do sončne svetlobe je prev tako ena od temeljnih človekovih pravic, zato so načrtovani posegi v prostor zaskrbljujoči. Izdela in predstavi se naj študija pričakovane osenčenosti, kot negativnega vpliva na človekovo okolje in se na osnovi podatkov izkazanih v poročilu upoštevajo pri izdaji okoljevarstvenega soglasja.
 • V poročilu o vplivih na okolje ni obdelano vprašanje prenaseljenosti Šoštanja in okolice v času izgradnje objektov TEŠ s tujimi delavci in s tem povezanimi vplivi na okolje. Poročilo o vplivih na okolje naj se dopolni z izdelavo ocene tveganja na človekovo okolje zaradi prenaseljenosti v času izgradnje objektov TEŠ.
 • V času rušenja starih obektov TEŠ ves čas izgradnje načrtovanih objektov, se mora prometni režim v neposredni bližini TEŠ spremeniti tako, da se Aškerčeva cesta  (do”Pirečnikove kapele”) in Levstikova cesta ne bosta uporabljali za potrebe rušenja in izgradnje, ampak izključno za potrebe tam živečih prebivalcev. Takšen prometni režim je potrebno zavarovati s fizično zaporo na terenu.
 • Tako sedaj, kot tudi v prihodnje, ima dejstvo, da so termoenergetski objekti TEŠ neposredno v mestu Šoštanj, znaten negativni vpliv na vrednost nepremičnin v mestu Šoštanj, kadar jih vrednotimo za prodajo. Dovolj dober indicator so že zavarovalniški ali drugi cenilci za stanovanjske in ostale objekte. Dejstvo je, da je TEŠ neposredno odgovoren za razvrednotenje objektov v mestu Šoštanj. Poleg že uveljavljene odškodnine, ki jo plačuje TEŠ občini Šoštanj se prizna individualna odškodnina za trajno razvrednotenje vrednosti stanovanjskih in drugih objektov v mestu Šoštanj, ki bi jih individualnim upravičencem priznala in izplačevala TEŠ ali država v njihovem imenu.
Dokumenti, ki so na vpogled javnosti, za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo objektov TEŠ, so tako pomembni zlasti za prebivalce mesta Šoštanj, da je nujen sklic zbora občanov.

V zadnjem času se srečujejo predstavniki lokalnih skupnosti in oblasti na različnih ravneh. S tem dajejo možnost napačnega tolmačenja eksistencialnih pogojev v javnosti za prebivalce mesta Šoštanj. V kolikor občina, župan in svet občine mislijo, da dobijo dovolj sredstev iz naslova povračila škode (intervju na TV Slovenija v torek 9. decembra z županom občin Velenje in Šoštanj), od vsega tega občani nimajo ničesar. S svojimi vprašanji in pobudami bomo vplivali ravno na ta del. Predlagamo obisk ministra za gospodartvo, dr. Mateja Lahovnika, ki je enakega mnenja kot župan občine Šoštanj (intervju v Delu sreda 10.12., naj se prebivalci Šoštanja ne ozirajo na rento, ker jim ne pripada!) Naš namen je, seznanitev ministra z opisanim stanjem in od vsega tega zahtevati:
 1. Brezplačno ogrevanje za prebivalce občine Šoštanj, ki imajo zgrajeno infrastrukturo za toplovod (ker je zgrajen na podlagi lastnega dela in samoprispevka, se pristane na plačevanje samo vzdrževalnih del in amortizacije. Samo toplotno energijo se znotraj Komualnega Podjetja Velenje in dobavitelja TEŠ izkaže kot regresiranje toplotne energije za občino Šoštanj. Na računu o dobavljeni toplotni energiji bo razvidno količine porabljene energije, v delu za plačilo toplotne energije pa se izkaže nič. Plačilo se izvede med omenjenimi podjetji, katerima država, kot lastnica TEŠ povrne znesek terjatev).
 2. Brezplačno električno energijo za vse prebivalce občine Šoštanj (vsako gospodinjstvo s svojim števcem na tej osnovi dobi 200KWh električne energije na mesec zastonj, katero med seboj po enakem ključu obračunajo podjetja za proizvodnjo, prodajo in distribucijo električne energije.
 3. Brezplačno oskrbo s pitno vodo (napajanje vseh stanovanjskih objektov v občini Šoštanj ima vodovod zgrajen na osnovi smoprispevkov in lastnega dela. Okoliškim krajem pa so celo lastninili vodovodna zajetja s strani komunalnega podjetja in plačujejo ne smo vodo, ampak zelo drago takso za obremenjevanje okolja, ker niso priklopljeni na čistilno napravo. Tudi tukaj se regresira znesek pitne vode, strošek taks za obremenjevanje in čiščenje pa prevzame občina Šoštanj.
 4. Postavitev brezplačne brezžične internetne povezave v celotni občini Šoštanj in izgradnja optične povezave v mestnem jedru za potrebe telekomunikacij


Spoštovani,

Zavedamo se, da si Šoštanj zasluži vse našteto pod podanimi in hkrati zahtevanimi pogoji. Do sedaj, odkar stoji TEŠ, je bil Šoštanj samo degradiran in zapostavljen kraj v vsem državnem merilu. Vse, kar so dobili prebivalci mesta Šoštanj, je do danes bil slab življenski prostor in zmanjševanje uporabne bivalne površine. V 50 letnem obdobju delovanja TEŠ, si zaslužimo tisto, za kar smo bili vsa ta leta prikrajšani.

TEŠ so nam v Šoštanj vsilili. Po takratnih pravilih lokalnih veljakov, druge izbire nismo imeli. Sedaj so drugi časi in imamo to možnost, da se nihče več ne bo poigraval z nami. Pravico imamo do zdravega in čistega bivalnega okolja. Mi s svojimi zahtevami uveljavljamo svoje ustavne pravice.

Potrebe po električni energiji so vsak dan večje. Zavedamo se pa tudi, da sedaj živeči ljudje na Bledu, Bohinju in ostalih oazah plačujejo enako ceno za KWh električne energije, kot v Šoštanju. To dejstvo ni sprejemljivo in je moralno sporno. Vso umazanijo, tresenje tal, osenčenost mesta, vdihavanje škodljivih plinov in strah pred poplavljanjem, ki ga trpimo, je zadosten razlog za zgoraj omenjene zahteve.

Nepriznavanje statusa, kot ga ima občina Šoštanj in umeščanje Šoštanja med razvite slovenske kraje je samo farsa. S prenehajem delovanja PV in TEŠ, bo Šoštanj spomenik žrtve gospodarskega izkoriščanja. To je opozorilo vsem nam. Če je težnja gospodarstva, kljub napisanemu še vedno tako močna, da jim ni mar za prebivalce, naj nam to povejo in izplačajo, ali pa preselijo na območje, kjer tega ni. Naša življenja so vredna več kot besede.

S svojo prisotnostjo na zboru občanov, boste dokazali, da želite ohraniti kvalitetnejše življenje našim vnukom, kot so ga nam zapustili naši očetje.

Za civilno družbo,
Franc Druks in
Walter Kolar  


Sorodne novice:

 
Omenjene organizacije:
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.
OBČINA ŠOŠTANJ
KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN (22.08.)
 
22.08.1956  Zgodilo se je … 22. velikega srpana 1956
22. avgusta leta 1956 je skupščina Občinskega ljudskega odbora Šoštanj izglasovala ustanovitev nižje državne glasbene šole Velenje, ki je pred tem tri leta delovala v okviru velenjske Svobode.
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -