Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
17.06 - 31.08.2019
Poletno branje in vrečke poletnega branja
01.07 - 31.08.2019
Izposojna razstava
01.07 - 31.08.2019
Poletna razigranost
01.07 - 31.08.2019
Zvone A. Čebul, zbiratelj: V poletu skozi Šoštanj
01.07 - 31.08.2019
Poletno branje

 Športne prireditve
17.08 - 24.08.2019
[planinstvo] Planinski tabor za osnovnošolce ČEZSOČA 2019
25.08.2019
[planinstvo] Planinska tura Kamniška Bistrica (600m) - Kalška gora (2047m)
25.08.2019
[planinstvo] Planinski izlet Kamni�ka Bistrica (600m) - Orglice (870m)
26.08 - 26.08.2019
[košarka] POLETNI KOĹ ARKARSKI TABOR Ĺ OĹ TANJ 2019
09.09 - 13.09.2019
[planinstvo] Planinski tabor za odrasle: Dolomiti (Italija)

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Muzej usnjarstva Šoštanj
Stojan Špegel
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

Blokovna gradnja v Metlečah
01.12.2009 1568 ogledov, 0 komentarjev 
Zunanja povezava:  (kliknite ikono)

Občina Šoštanj je dala v ponovno javno razgnitev prostorski načrt za blokovno gradnjo v Metlečah. Objavljen je tudi že povzetek za javnost.

 

Na podlagi  50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.: 33/2007)  ter 37. čl. Statuta občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj št.: 14/2008-UPB-2) izdaja župan občine Šoštanj naslednje

J A V N O   N A Z N A N I L O
o ponovni javni razgrnitvi
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za blokovno gradnjo v Metlečah


I.
Javno se razgrne:
1.    dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za blokovno gradnjo v Metlečah, varianta 2 in
2.    povzetek za javnost.

II.

Območje obravnave OPPN za blokovno gradnjo v Metlečah leži v katastrski občini Šoštanj in vključuje naslednje parcele oz. dele parcel:
0382/0, 0383/0, 0393/0, 0394/0, 0395/1, 0395/2, 0395/3, 0396/0, 0397/0, 0398/0, 0399/0, 0400/0, 0401/0, 0402/0, 0404/1, 0404/2, 0408/0, 0413/0, 0414/0, 0415/0, 0417/0, 0418/0, 0419/0, 0420/0, 0421/0, 0422/1, 0422/2, 0423/1, 0423/2, 0424/0, 0425/0, 0445/0, 0449/1, 0449/2, 0449/3, 0449/4, 0450/2, 0451/0, 0455/0, 0456/0, 0457/0, 0458/0, 0462/0, 0463/0, 0464/0, 0468/0, 0478/0, 0479/9, 0479/10, 0480/1, 0480/2, 0481/1, 0481/3, 0481/4, 0481/5, 0482/0, 0483/1, 0483/2, 0484/0, 0485/2, 0485/3, 0485/4, 1376/0 in 1384/0.

III.

Gradivo iz prejšnje točke bo ponovno javno razgrnjeno za obdobje 30 dni, od četrtka, 26. novembra 2009, do ponedeljka, 28. decembra 2009, in sicer v prostorih Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
Ponovna javna obravnava bo potekala v sredo, 09. decembra 2009, s pričetkom ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12 v Šoštanju.
V času javne razgrnitve bo gradivo v obliki povzetka za javnost na vpogled tudi na spletni strani: www.sostanj.si.

IV.

H gradivu lahko v času javne razgrnitve, najkasneje do ponedeljka, 28. decembra 2009, podajo svoje pripombe in predloge vse zainteresirane fizične in pravne osebe. Pisne pripombe oziroma predlogi se posredujejo na upravo Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, ali na elektronski naslov: obcina@sostanj.si, lahko pa se podajo ustno na javni obravnavi.


V.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Šoštanj: www.sostanj.si, na video straneh KRS ter na oglasni deski Občine Šoštanj.Številka:   35000-3/2008                                   Darko MENIH, prof.                                                                  
Datum:    18.11.2009                                           Župan občine ŠoštanjOPPN BLOKOVNA GRADNJA V METLEČAH V ŠOŠTANJU / VERZIJA 2   POVZETEK ZA JAVNOST


POVZETEK ZA JAVNOST v .doc obliki

Občina Šoštanj želi na območju Metleč, južno od obstoječe poselitve, zgraditi več večstanovanjskih stavb oziroma z izdelavo urbanistične dokumentacije ustvariti pogoje za njihovo gradnjo. Ker veljavni plan območje opredeljuje kot stavbno zemljišče, veljavni akt (PUP za dele mesta Šoštanj) pa na tem območju zahteva izdelavo podrobnega prostorskega akta, je skladno z zakonodajo potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN).

Zasnova prostorske ureditve je bila podana z urbanističnim načrtom mesta Šoštanja (v nadaljevanju UN), ki je predvidel gradnjo osmih večstanovanjskih objektov. Dejanska prostorska ureditev zasnovana z OPPN, pa se bolj prilagaja  obstoječemu stanju, saj je struktura obstoječe poselitve značilna bolj za naselje ruralnega kot urbanega značaja. Poseben odnos vzpostavlja z obstoječo pozidavo na severu in predvideno parkovno površino na jugu. Tako proti severu sicer ustvarja pogoje za uresničitev z UN načrtovano dopolnilno pozidavo individualne gradnje vendar pri tem v največji možni meri upošteva obstoječo parcelacijo, predvideno parkovno površino pa obdela enakovredno kot načrtovano kolektivno gradnjo med njima. Pomemben del te zasnove je iskanje čim boljšega razmerja med objekti in odprtimi površinami, predvsem pa med vsem grajenim (objekti, utrjene površine) in zelenim saj je najpomembnejši cilj urejanja prostora zagotavljane kvalitetnega bivanja za vse stanovalce, tako obstoječe kot tudi nove.

OPPN je bil skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju v fazi dopolnjenega osnutka javno razgrnjen v aprilu 2009  z namenom, da javnost seznani z načrtovanimi posegi. V času razgrnitve je bila organizirana tudi javna razprava na kateri so občani podali številne pripombe, ki so se nanašale predvsem na izhodišča, podana z Urbanističnim načrtom Šoštanja. Na podlagi stališč, ki jih je do pripomb sprejel župan Občine Šoštanj, so izdelane spremembe prvotne rešitve, ki pa še vedno temeljijo na izhodiščih Urbanističnega načrta Šoštanja, ki ga je Občina v fazi izdelave Občinskega prostorskega načrta potrdila kot svojo strokovno podlago. Verzija 2 dopolnjenega osnutka OPPN vsebuje naslednje spremembe:

-    Načrtovana glavna dovozna cesta naselja (ŠM1-9) je razdeljena na 5 podenot (npr ŠM1-9A,…), ki ustrezajo izgradnji petih faz končno izvedenega načrta. Posamezna podenota ceste se izvede hkrati s pripadajočo morfološko enoto kolektivne stanovanjske gradnje. Odseki ceste, ki pripadajo morfološkim enotam kolektivne stanovanjske gradnje, ki se ne izvedejo, ostanejo neizgrajeni. Ohrani se nepozidana zelena površina. Cesta mora biti zasnovana kot ulica  na kateri so predvideni ustrezni tehnični ukrepi za omejevanje hitrosti vožnje (horizontalne ovire, kot so zamiki, mala krožišča ipd. oblikovano tako, da poudarja ulico kot bivalno enoto).
-    Višine in tlorisni gabariti kolektivnih stanovanjskih objektov so na novo določeni. Objekt N6 v morfološki enoti PM1-3 je zmanjšan / skrajšan in znižan na višino P+2.
-    V morfološki enoti ŠM1-6 se ponovno načrtuje možnost izvedbe treh novih objektov, vendar v novi shemi. Načrtovan je tudi širši izbor etažnosti (P+1+T z ravno streho ali P+1 z dvokapno streho). Objekti se v končni fazi priključijo na načrtovano cesto ŠM1-9, do izvedbe potrebnih faz pa se objekti napajajo prek obstoječih dovozov z juga. Izvajanje novih objektov je možno še pred izvedbo načrtovane ceste ŠM1-9, začasni dovozi do novogradenj se izvajajo prek trenutnih dovozov. Zasnova novogradenj, pozicija utrjenih dovoznih poti in vrtov pa se izvede na način, ki predvideva priključitev na novo cesto. Ob izvedbi nove napajalne ceste ŠM1-9 se objekti, novi ali obstoječi, navežejo na novo cesto, trenutne dovozne poti prek predvidenega parka se popolnoma ukinejo.
-    V morfološki enoti ŠM1-8 je predviden dodaten manjši individualen objekt N5B. Njegova izvedba je vezana na izvedbo V. faze (izvedba preboja ceste).
-    Zaradi vodnatosti območja se znotraj parkovne površine zasnovana zelena kotanja, ki ima lahko več podob (zelena kotanja ali majhna vodna površina) v osnovi pa je vendar tudi funkcionalna rešitev (zadrževalni bazen ali suhi zadrževalnik padavinskih vod), kot predlog ohranja, vendar je za njeno izvedbo potrebno predhodno  izdelati strokovno študijo.  


UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR, URBANISTIČNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

Predlagan poseg predstavlja predlog razširitve naselja Metleče in novo definiranje njegovega južnega roba. Izhodiščna naloga je zagotovitev večjega števila stanovanjskih objektov kolektivnega tipa, spremljajočih površin, servisov in infrastruktur ter ureditev velikega zelenega pasu. Cilj naloge pa je izvedba posegov za povečanje kvalitet bivanja znotraj obravnavanega območja ter v ožji in širši okolici (ohranjanje in krepitev zelenega značaja, sozvočje z naravno in kulturno krajino, trajnosten odnos do okolja, zagotavljanje zasebnosti in kvalitetnega bivanja v skupnosti, spodbujanje bogate mreže bivanja v skupnosti).
Poseg tvorita dve večji prostorski prvini: severni del je področje umeščanja stanovanjskih objektov kolektivnega značaja, južni del pa področje intenzivnega zelenega značaja (park Metleče). Sestavni del predloga je tudi novo cestno omrežje na severnem robu celotnega posega, z razširjeno vlogo prostora za umeščanje infrastrukturnih rešitev, servisov za potrebe naselja ter zelenih površin različnega značaja.
V obravnavanem območju so danes trije manjši skupki obstoječih objektov ter večji kontinuiran prostor namenjen gradnji, trenutna raba sledi nekdanji namembnosti (vrtički, njive, travniki). Novi posegi predstavljajo dopolnitev obstoječega naselja in hkrati predlog novega načina bivanja. Glaven vzor pri snovanju novega urbanističnega vzorca predstavlja gostejša grajena struktura v območjih, ki mejijo na obravnavano območje in spoznanja modernega urbanizma. Naselje Metleče sestavlja vzorec, ki temelji na tradicionalnem vaškem vzorcu in njegovih variacijah. Nova rešitev prepozna prednosti tradicionalnega vzorca in predlaga njegovo sodobno izvedbo. Osnovni gradnik zasnove je skupek treh objektov znotraj ene morfološke enote. Medsebojna razporeditev objektov omogoči razdelitev odprtih površin na javne in zasebne, omejitev prometa ob cesto omogoči zeleni, mirni značaj notranjosti parcel.

Sodobnost zasnove se odraža v načinu kjer kvaliteto bivanja gradi na sozvočju z naravo in kulturno krajino ter smotrno rabo prostora. Dodatne kvalitete so tudi izločanje prometa iz stanovanjskih površin, možnost izvedbe energetsko varčnih objektov, prilagojenost invalidom in starejšim, zasnova, ki omogoča zasebnost in spodbuja in omogoča življenje v bogati socialni mreži manjše soseske. Dodatno prednost predstavlja možnost fazne izvedbe, medsebojno neodvisnost sestavnih enot in skladnost z lastniško in parcelno logiko prostora.

Predlagani poseg pomeni povečanje gostote poselitve na obravnavanem območju, vendar je hkrati tudi del že načrtovanih posegov. Program bodoče zasnove dopolni ponudbo stanovanjskih objektov v naselju. Dopolnitev obstoječe prometne ureditve za napajanje novih objektov predstavlja hkrati tudi napajanje stanovanjskih objektov, ki naj bi nastali v prihodnosti v območju na severnem robu obravnavanega, ki ga bo obdelal drug dokument. Vzpostavijo se nove povezave za pešce in kolesarje znotraj območja z navezavami na širše območje.


STANOVANJSKI DEL

Območja ne obdelujemo kot celoto, ampak ga razdelimo na posamezne dele / morfološke enote: enote v katerih so obstoječi individualni objekti, ki jih tudi v bodoče dopolnjujemo oz. prestrukturiramo z individualnimi objekti, in morfološke enote, ki so trenutno nepozidane, v katere bomo umestili kolektivne objekte. Takšna zasnova omogoča fazno izvedbo, krajši postopek pridobivanja površin (manj lastnikov) in skladno prostorsko podobo.

Morfološke enote kolektivnega tipa
Vse robove morfološke enote predstavlja zeleni pas. Promet, parkirišče in dovoz se omeji na skrajni rob območja, vsaka enota ima svoj dovoz z glavne ceste. Dovoz ne poteka po meji s sosednjo parcelo. Na shemo dovozov in parkirišč se nasloni peš prometna mreža. Ob krake peš prometne mreže se naslonijo objekti in zelene površine pred objekti ter dodatni kraki zelenih interventnih pasov do objektov. V glavno peš pot ter v zeleno parkirišče se umesti manjše servisne objekte. Vse omenjene posege polagamo v geometrijsko mrežo, ki sledi orientaciji celotne morfološke enote, torej smeri parcelnih mej. Posledično si posamezne enote ne delijo nobenega servisa, rob enote je izpraznjen in zelen, posamezne morfološke enote so funkcijsko neodvisne in prostorsko ločene. Zeleni robovi enote predstavljajo mejo proti sosednji enoti ter prostor kjer značaj južnega zelenega pasu poseže v strukturo grajenega. Vse enote tvorijo trije stanovanjski objekti. Postavljeni so na način, ki tvori polzaprt notranji atrij. Vsi objekti se s svojimi daljšimi stranicami odpirajo v večji zelen prostor, doseženi so maksimalni odmiki od cest in med posameznimi objekti. Objekti tvorijo v grobem pravokotno definirano enoto, zaradi rahlih zamikov pa se zunanje površine prelijejo ena v drugo, dosežemo boljšo osončenost objektov in zanimivejše poglede. V primeru izvedbe energetsko varčne gradnje prispevajo objekti s primernejšo orientacijo  v energetsko bilanco celotne trojice objektov. Zunanje površine v katere se razširja program stanovanjske enote so določene v zasnovi. Objekti so pravokotnega tlorisa z eno poudarjeno smerjo in ravno streho. V grobem delujejo kot kubus. Vsi so brez kleti, najvišja etažnost je P+2+T. Objekt se vzdolž daljše stranice odpira na zelene površine na nivoju objekta, ob njih se zasnuje tudi nadstrešene zunanje bivalne površine. Krajše stranice se izvede kot bolj zaprte, ob njih se praviloma locirajo servisni programi. Zahtevana je vrhunska arhitekturna zasnova. Kvaliteto naj gradi predvsem na gospodarni uporabi naravnih materialov (primeren material za primerno funkcijo, možnost vzdrževanja, pozitiven vpliv na zdravje ljudi in okolice,…), kvalitetnemu stiku med objektom in okolico…

Nadstreški so pomemben gradnik prostora in presegajo svojo osnovno funkcijo. Umeščeni so na rob glavne pohodne in programske poti in sooblikujejo javni prostor cele enote. V osnovi so pravilnih kubičnih oblik in imajo več različic od nadstreškov do nadstreškov, ki vključujejo zaprte segmente. Predstavljajo organizator prostora (definiranje soseske, strukturiranje delov soseske, selekcioniranje pogledov) in funkcionalne objekte - nadkrita parkirišča in nadkrite peš poti med parkiriščem in stanovanjskim objektom, prostor za posedanje, druženje in igro v senci ali v deževnih dneh, tudi  prostor umeščanja servisov (prostor za smeti, shranjevanje koles, otroških vozičkov, orodja za vzdrževanje okolice,...); slednji se umestijo v volumen pod nadstreškom. Objekti morajo biti prvovrstno arhitekturno obdelani, saj so umeščeni v sam center naselja, v vedute iz glavnih bivalnih prostorov in morajo biti vrhunski gradnik prostora.

Bistvo odprtih površin znotraj enot kolektivnega tipa je izrazita ločenost prometnih in neprometnih površin ter krepitev zelenega značaja območja. Kjer je možno se različne tehnično potrebne površin izvede v čim bolj ozelenjeni različici. Tlorisna oblika parkirišča sodeluje pri prostorskem vtisu celega stavbnega skupka in je praviloma pravokoten. Znotraj parkirnih površin je zagotovljena zadostna količina parkirnih mest, klasičnih, parkirišč za invalide in rezerva. Glavna pohodna in programska pot deluje kot glavna povezava med objekti in prostor kamor umeščamo servisne objekte (nadstreške z umeščenimi zaprtimi volumni). Preplet pohodnih in programskih površin deluje kot tlakovani javni prostor stanovanjskega skupka namenjen igri, zbiranju in shranjevanju ter zaščito pred dežjem ali soncem, oblikovano v gradivu in načinu z višjo likovno kvaliteto. Utrjene površine za interventne in servisne dovoze v prostoru zaznamo kot zeleno površino. Tehnična izvedba skriva utrjeno osnovo prilagojeno zahtevanim predpisom o nosilnosti za navedene potrebe. Kjer ni drugih dostopov služijo omenjeni pasovi tudi za dostop do vhodov v stanovanjske enote, v ta namen se v okviru zelenega pasu izvede ožja peš pot. Zelene  površine pred objekti, neposredno ob daljših stranicah objektov se odvisno od tipologij površine nameni atrijem, vrtovom individualnih enot ali le poljavnim zelenem površinam posameznega objekta. Značaj površin je predvsem zelen, vanje se ne umešča nobenih objektov. Ostale zelene površine se ozeleni in se jih ne utrjuje ali ograjuje.

Morfološke enote individualnega tipa
V območju so tri enote individualnega značaja. V vseh so že obstoječi stanovanjski, gospodarski in pomožni objekti. Zaradi izrazite različnosti enot jih v nadaljevanju obravnavamo ločeno. Vse robove posamezne morfološke enote predstavlja zeleni pas. Notranja struktura se dopolnjuje oz. prestrukturira. Pozicija novih oz. obstoječih objektov  sledi eni od obstoječih smeri (parcelne meje, obstoječi objekti). Razporeditev in zamiki sledijo kriterijem osončenosti, zasebnosti in kvalitetnih pogledov. Gostota pozidanosti  se ohranja v notranjosti naselja in redči na njegovih robovih.


Infrastrukturna ureditev
Lokacijo območja glavnih infrastrukturnih koridorjev znotraj območja OPPN narekuje pozicija potekov tras gospodarske javne infrastrukture višjega reda. V območje umestimo ceste in vse glavne infrastrukturne  vode, tehnološke objekte (TPP, TP, ekološki otok,...), peš prehod proti zelenemu pasu na jugu in večji delež zelenja. Nova cesta omogoča napajanje obstoječih in novih objektov.


 
VELIKA ZELENA POVRŠINA / PARK METLEČE

Tako kot umeščanje stanovanjskega dela upošteva morfologijo obstoječega prostora, ki jo definira parcelacija, tako temu sledi tudi ureditev velike zelene površine na jugu.  Parcelacija zemljišč namreč ni potekala po naključju pač pa je sledila značilnostim prostora (reliefu, geološki osnovi, sestavi tal, vodnatosti,…). Kljub velikim spremembam, ki jih v območje vnaša nova vizija razvoja tega prostora in je posledica umika premogovnika iz območja, je možno številne kvalitete tudi ohraniti ali vsaj izkoristiti za izhodišče. Velika zelena površina, ki jo občina v svoji prostorski viziji vidi kot parkovno površno Metleč bo morala hkrati igrati dve vlogi, tako fizično kot vizualno: povezovati in ločevati. Povezovati bivalne in odprte površine ter hkrati ločevati, varovati stanovanjski del od industrijskega in servisnega ter tako ustvariti pogoje za kvalitetno bivanje za obstoječe in nove prebivalce.  

Zasnova parkovne površine upošteva ali poustvarja podobo nekdanje kmetijske ravnice tako, da oživi stare obmejke (pretežno linijske skupke dreves in grmovnic med travniki in njivami). Ob njih naveže poti za pešce in kolesarje ali samo steze in stezice za stanovalce, ki povezujejo novo in staro pozidavo z veliko zeleno površino. Povezava je lahko zgolj funkcionalna (pešpot do šole ali službe), povsem prostočasna (oddih v zelenem, igra otrok, rekreacija) ali zgolj zaznavna (zelenje prehaja v naselje, naselje se navezuje na zelene površine). Zaradi vodnatosti območja je znotraj parkovne površine zasnovana  zelena kotanja, ki ima lahko več podob (zelena kotanja, močvirje ali majhna vodna površina) v osnovi pa je vendar  tudi funkcionalna rešitev (zadrževalni bazen ali suhi zadrževalnik padavinskih vod). Kot nasprotje kotanji se na vozlišču poti in programov oblikuje majhen griček, namenjen otroški igri, ki ima prav tako lahko več podob: zgolj zelena napeta  površina ali območje umestitve nekoliko drugačnega otroškega igrišča (ti. robinzonsko igrišče  - prostor, kjer otroci pod nadzorom sami ustvarjajo svoja »igrala«, ali pa igrišče brez klasičnih igral). Vse ostale površine so zgolj travnik z obmejki. Vegetacija je omejena na avtohtone rastlinske vrste. Čez celotno območje pa poteka glavna peš in kolesarka pot, ki povezuje sosesko z okolico (Šoštanj, Metleče in Pohrastnik) in je hkrati del velike peš povezave med Velenjem, Šoštanjem in Topolšico.


CESTNI PROSTOR / KORIDOR NAČRTOVANE OBVOZNICE

V UN je načrtovana obvoznica, ki naj bi potekala po zahodnem območju tega OPPN. Cesta ni predmet tega dokumenta, saj so strokovne podlage (prometna študija, primerjalna študija) šele v izdelavi, koridor načrtovane ceste pa je v OPPN potrebno varovati.

AREA ARS d.o.o., Velenje
Saša PIANO in Aleksandra DOLENEC GOJEVIĆ
 

 


 
Omenjene organizacije:
OBČINA ŠOŠTANJ
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN (22.08.)
 
22.08.1956  Zgodilo se je … 22. velikega srpana 1956
22. avgusta leta 1956 je skupščina Občinskega ljudskega odbora Šoštanj izglasovala ustanovitev nižje državne glasbene šole Velenje, ki je pred tem tri leta delovala v okviru velenjske Svobode.
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -